Pravidla soutěže "leden 2024 Soutěž – GeloRevoice pastilky"

1. Pořadatel soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel ("Pravidla") soutěže "leden 2024 Soutěž – GeloRevoice pastilky" ("Soutěž"). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Medindex spol. s r.o., se sídlem Olštýnský 607/1, Praha 8, 181 00 Praha, IČ: 26152517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, (dále jen "Pořadatel").

1.3 Pořadatel Soutěže je provozovatelem facebookové stránky "Gelorevoicecz" www.facebook.com/gelorevoicecz ("Facebooková stránka"). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook ("Facebook") a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebook nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže.

2. Místo a doba konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v době od 26.1. 2024 do 9.2. 2024 23:59:59, ("Doba konání Soutěže" a "Místo konání Soutěže") a lze se jí účastnit na Facebookové stránce.

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 13 let s kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech ("Soutěžící").

3.2 Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, přičemž Pořadatel je oprávněn si vyžádat kdykoliv v průběhu trvání Soutěže od Soutěžícího doložení tohoto souhlasu.

3.3 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou Dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

3.4 Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže kterýkoli den v Době konání Soutěže, a to pouze jednou během celé Doby konání Soutěže. Pokud by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho pokusy ze Soutěže vyřazeny.

3.5 Účast v Soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.6 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 4.4 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.

3.7 Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.8 Pořadatel má právo vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat Výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

3.9 Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s Pravidly ztrácí Soutěžící svoji účast v Soutěži a případnou Výhru. Sporné otázky posuzuje Pořadatel.

4. Průběh soutěže

  1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní Soutěže tak, že v Době konání Soutěže je fanouškem Facebookové stránky a najde na ní příspěvek označený slovem "Soutěž" zveřejněný dne 26.1. 2024 ("Soutěžní příspěvek") a do komentáře pod ním napíše rým/verš obsahující slova HLAS a GeloRevoice ("Soutěžní komentář"). Tento komentář musí být napsán v českém nebo slovenském jazyce a nesmí být upravován. Zároveň nesmí obsahovat vulgarismy, odporovat zákonům ani dobrým mravům, jinak ho Pořadatel smaže a Soutěžícího ze Soutěže vyřadí.
  2. Po uplynutí Doby konání Soutěže, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů, Pořadatel vylosuje ze všech správných Soutěžních komentářů celkem tři (3) Výherce mechanikou náhodného výběru komentáře ze všech správných odpovědí v Soutěžních komentářích, a to v souladu s článkem 4.1 těchto Pravidel, kteří splní podmínky uvedené v těchto Pravidlech, a kteří získají Výhru popsanou v článku 5.1 ("Výherce") Vyhlášení proběhne prostřednictvím Facebookové stránky dle článku 6.1.
  3. V případě, že se Soutěže zúčastní méně než tři (3) Soutěžící, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí Výhry nebo zda Soutěž či její část zruší.
  4. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce pravidel. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

5. Výhry v soutěži

5.1 Výhra v Soutěži je voděodolnýpřenosný Bluetooth reproduktor JBL GO3 Eco v hodnotě 1000 Kč. ("Výhra") Výher v soutěži je celkem tři (3).

5.2 Na Výhru mají šanci Soutěžící dle článku 3 těchto Pravidel. Nejpozději deset (10) pracovních dní po skončení Soutěže, Pořadatel vybere celkem tři (3) Soutěžních komentářů, jejichž autory (Soutěžící) odmění Výhrou popsanou v článku 5.1 těchto Pravidel.

5.3 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru.

5.4 Soutěžící bere na vědomí, že na Výhru nemá právní nárok, nemůže ji tedy vymáhat ani převádět na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

5.5 Pořadatel má právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Předání výher výhercům

6.1 Výherce bude o získání Výhry informován v den skončení Soutěže, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí Doby konání Soutěže, a to v odpovědi od Pořadatele na jeho Soutěžní komentář. Pořadatel také vyzve Výherce, aby ho kontaktoval soukromou zprávou pro potřebu doručení Výhry ("Výzva"). Ostatní Soutěžící, kteří nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni.

6.2 Výherce na základě Výzvy Pořadatele mu sdělí osobní údaje potřebné pro odeslání Výhry (jméno, příjmení a adresu, případně i telefon pro kontaktování dopravcem) do deseti (10) dnů od Výzvy Pořadatele. Výherce bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytnou pro doručení Výhry, a to na základě oprávněného zájmu.

6.3 Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozí věty nebo ji předem odmítne, nemůže dále Výhru požadovat. V takovém případě bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.4 těchto Pravidel.

6.4 Výhru v Soutěži zašle Výherci Pořadatel, a to nanejvýš jedenkrát (1x) na adresu, kterou Výherce sdělí Pořadatele dle článku 6.2 těchto Pravidel. Pořadatel zašle Výhru Výherci nejpozději do třech (3) měsíců od sdělení osobních údajů potřebných pro odeslání Výhry.

6.5 Pokud si Výherce Výhru nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.4 těchto Pravidel.

6.6 Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození Výhry. Nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním Výher. Výhry nelze reklamovat.

7. Společná ustanovení

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce pravidel www.gelorevoice/pravidla/... ("Webová stránka pravidel").

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese medindex@mdx.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. Soutěžící především prohlašuje, že svými výstupy v Soutěži (komentářem) nebude, jakkoliv porušovat právní předpisy, práva třetích osob nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky. Výstupy Soutěžícího nebudou vulgární či rasistické a nebudou obsahovat sexuální, náboženský nebo politický podtext.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím. Vymáhání účasti v Soutěži nebo Výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5 Pořadatel neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či souvisejících webových stránek.

7.6 Dojde-li v rámci účasti v Soutěži, zejména umístěním Soutěžního komentáře k vytvoření autorského díla Soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ("Autorský zákon"), poskytuje Soutěžící od momentu umístění Soutěžního komentáře Pořadateli oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob s užitím autorského díla v rozsahu licence a že je oprávněn zachytit na autorském díle, které je fotografií nebo videem, třetí osoby a od těchto osob získal výslovný a doložitelný souhlas s takovým zachycením. V případě šíření jednou zveřejněného autorského díla na internetu mimo vůli Pořadatele bere Soutěžící na vědomí, že za takové šíření Pořadatel neodpovídá.

7.7 Soutěžící nese odpovědnost za soutěžní odpověď či jiný obsah, který zveřejnil na facebookové stránce a odpovídá za veškerou újmu, kterou by případně vloženým obsahem způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat pod soutěžní zadání pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a dále takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky, a to především (avšak nikoliv výlučně) v oblasti regulace reklamy, autorských práv apod.

7.8 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

Ve Zdibech dne 22. 1. 2024

--------------------------------------- OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ---------------------------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení.

1.1 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží bude v případě, že se stane výhercem, docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy a dalších souvisejících údajů ze strany pořadatele, jako správce, a dalších osob uvedených v odst. 1.3 těchto části pravidel. Předmětné osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pro účely: 1.1.1 organizace a vyhodnocení soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění podmínek soutěže, předání výhry a převodu vlastnického práva k výhře na vybraného výherce, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro účely dle tohoto odst. 1.1.1 je nezbytnost tohoto zpracování pro účely splnění smlouvy a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; a 1.1.2 prezentace a propagace pořadatele, plnění povinností vyplývajících pořadateli z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s pořádáním soutěže (zejména plnění povinností plynoucích pořadateli z daňových předpisů a předpisů upravujících pořádání spotřebitelské soutěže a ochranu osobních údajů), přičemž právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto odst. 1.1.2 je nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právní povinnosti správce v případech, kdy je zpracování uloženo příslušným obecně závazným právním předpisem, a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce v případech, kdy správce zpracovává předmětné osobní údaje k zajištění ochrany svých práv a doložení splnění povinností v případných řízeních před příslušnými orgány veřejné moci.

1.2 Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 1.1 této části pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 1.1.1 zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. až do doby úplného ukončení soutěže a dále 30 dnů ode dne skončení doby konání akce. Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 1.1 této části pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 1.1.2 zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu vyjádřeného v odst. 1.1.2 (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající řízení před orgánem veřejné moci), nejdéle však po dobu čtyř (4) let od skončení doby konání soutěže, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy).

1.3 Soutěžící dále bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů účastníka pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií: osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; a osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. Zpracovateli jsou mimo jiné:

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

1.4 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě manuálním i automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, ledaže k tomu soutěžící udělí výslovný souhlas.

1.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů soutěžících dle odst. 1.1 této části Pravidel je pro naplnění výše uvedených účelů nezbytné. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo vyjádření oprávněné námitky proti zpracování těchto osobních údajů ze strany soutěžícího má automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži bez náhrady; nebude-li výherci z tohoto důvodu předána výhra, bude postupováno dle odst. 4.4 těchto pravidel.

1.6 Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese medindex@mdx.cz, na infolince +420 777 785 228 nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

1.7 V případě, že se účastník soutěže domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ve Zdibech dne 22. 1. 2024